Algemene voorwaarden

Art.1

De te vervoeren personen worden door Taxi Andy afgehaald op het adres opgegeven in de opdracht en dat minstens 2,5uur voor het voorziene vertrekuur van de vlucht. Het tijdstip van de afhaling wordt bij benadering medegedeeld op de schriftelijke bevestiging door Taxi Andy. De avond voor vertrek worden de klanten per mail gecontacteerd door Taxi Andy om de ophaling mede te delen.

Art.2

Bij afhaling op de aankomstplaats moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar een bord met Luchthavenvervoer Taxi Andy met logo, dit rechts in de aankomsthal aan JAVA COFFEE. De te vervoeren personen verbinden er zich toe om, indien ze zich niet op de aangeduide vlucht bevinden Taxi Andy hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Evenals bij grondige wijziging van aankomst-en vertrekuur en vluchtnummer(s) dientTaxi Andy onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van Taxi Andy zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de verplaatsing door Taxi Andy.
Bij een tweede ophaaladres wordt de kostprijs vermeerderd met 5 euro .
Bij een 3 de oppikadres dat een gemeente verder ligt komt er 10 euro bij.

Art.3

De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die Taxi Andy oploopt door hun fout.

Art.4

Het is te allen tijde verboden te roken in de wagens, bij overtreding kan de klant uit de wagen worden gezet.

Art.5

Taxi Andy is verzekerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende het vervoer van personen en beschikt over de nodige vergunningen.

Art.6

Bij eventueel braken door dronkenschap word er een schadevergoeding gevraagd van 250 euro om de wagen te laten reinigen en is ten koste van de klant .

Art.7

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Aalst / dendermonde/Halle zijn bevoegd in geval van mogelijke geschillen.

Art.8

Waardevolle voorwerpen dienen meegenomen te worden in de passagiersruimte als handbagage en niet in de kofferruimte te worden achtergelaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor nalatigheden hieromtrent.

Art.9

Al onze facturen dienen, betaald te worden via meegedeelde datum op factuur , al de rest word contant of via Bancontact of Payconiq of Visa ter plaatse in de wagen te betalen .In geval van niet-of laattijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 25€.